ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะให้ทุนการศึกษาประเภทบุคคลที่สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2551 จึงรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนดังกล่าวไว้ดังต่อไปนี้

1. ทุนที่รับสมัคร ไปศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์หรือสถิติ ที่ประเทศอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกา จำนวน 1 ทุน

2. คุณสมบัติของผู้ที่สมัครขอรับทุน
(1) มีสัญชาติไทย (2) เป็นโสด (3) เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันที่ 1 เมษายน 2551 (4) เป็นผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2551 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ หรือแผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษา และเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.5 (5) เป็นผู้ที่ไม่สอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (6) เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท (8) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ หรือเป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่ออันพึงรังเกียจ (9) เป็นผู้ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้ไปศึกษารายวิชา ณ ต่างประเทศได้ (10) เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใดๆ

3. การสมัครสอบ
(1) การขอรับใบสมัคร
ขอรับใบสมัครที่ทีมคัดสรร 2 อาคาร 1/3 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น.หรือ download จาก http://www.bot.or.th สมัครงาน ฝึกงานและทุน : ทุนการศึกษา
(2) การยื่นใบสมัครและหลักฐาน
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครที่กรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อ ครบถ้วนและถูกต้อง และเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครสอบครบถ้วน ระหว่างวันที่ 21 –29 มกราคม 2551 ที่ทีมคัดสรร 2 อาคาร 1/3 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. โทรศัพท์ 0 2283 5780-2 หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง “ทีมคัดสรร 2 อาคาร 1/3 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200” พร้อมวงเล็บมุมซองว่า “สมัครทุนธนาคารแห่งประเทศไทย” ทั้งนี้ ธปท. จะถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายเป็นวันที่ส่งเอกสารสมัครสอบ หากเกิดวันปิดรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาจาก ธปท.

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.bot.or.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: