ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี :สิงคโปร์

ระดับ ป.ตรี 2008/2009
รัฐบาลสิงคโปร์ได้ประกาศทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ประจำปี 2008/2009 เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศสิงคโปร์เป็นเวลา 3-4 ปี (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับ แต่ละสาขา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ อาเซียนให้มีความเข้มแข็งต่อไปในอนาคต โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพันผู้รับทุน แต่ต้องการให้นำความรู้กลับมาเพื่อพัฒนาประเทศของตนเมื่อสำเร็จการศึกษา

ลักษณะทุน
ทุนการศึกษานี้เป็นทุนเต็มเวลาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore: NUS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technology University: NTU) หรือที่มหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ (Singapore Management University: SMU) ทั้งนี้นักเรียนอาจต้องเรียนหลักสูตร Bridging Course ก่อนเป็นเวลา 1 ปี สำหรับทุนนี้จะถือเอาความสามารถของนักเรียนเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติทุน และเมื่อขณะกำลังศึกษาอยู่รัฐบาล สิงคโปร์อาจยุติการให้ทุนได้ ถ้าหากผลการเรียนไม่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

ทุนที่จะได้รับ
1.ผู้รับทุนรัฐบาลสิงคโปร์จะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการจัดที่พัก ตามอัตราของแต่ละมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตลอดระยะเวลาของการศึกษาปีละ 4,300 ดอลล่าร์สิงคโปร์ (360 ดอลล่าร์สิงคโปร์)
2.ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)

คุณสมบัติของผู้สมัครและเงื่อนไข
1.มีสัญชาติไทย
2.กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และกำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาไม่เกินปีที่ 1 (ไม่รับผู้จบวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ)
3.มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปัจจุบัน (อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา) 3.00 ขึ้นไป และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี
4.ผู้สมัครต้องไม่รับทุนอื่น ๆ อยู่ หรือรอรับทุนอื่นใด และยินดีรับทุนรัฐบาลสิงคโปร์ เมื่อผ่านการคัดเลือกและได้รับการอนุมัติทุนโดยไม่สละสิทธิ์
5.ผู้สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรง
6.ผู้สมัครยินดีเข้ารับการศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ตามระยะเวลาที่กำหนด (โดยมีกำหนดเดินทางประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2551)
7.ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครภายในกำหนด และแนบเอกสารประกอบอื่น ๆ
ได้แก่ 7.1 ใบสมัครทุนรัฐบาลสิงคโปร์ พร้อมติดรูปถ่าย (7.2) ใบแสดงผลการเรียน (7.3) เรียงความภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง (ไม่จำกัดหัวข้อ) ความยาว 300-500 คำ (7.4) ใบประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) (7.5) ใบรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา (เอกสารข้อ 7.2 และ 7.4 ต้องเป็นภาษาอังกฤษ หากเป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งออกโดยสถานศึกษา ใบสมัครตัวจริง 1 ชุด สำเนา 3 ชุด) (7.6) สำเนาใบนำฝากโอนเงินเข้าบัญชีค่าสอบ (หากไม่แนบ ถือว่าเอกสารไม่ ครบถ้วนและไม่อนุญาตให้เข้าสอบ) (7.7) ซองเปล่าติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง

การสมัคร
1.สถานที่ขอรับแบบฟอร์มใบสมัคร
1.1 สำเนาใบสมัครจากเว็บไซด์ http://www.scp.gov.sg
1.2 สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก
1.3 สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สกอ. ถ.ศรีอยุธยา
1.4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
1.5 สำนักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ (สำหรับแบบฟอร์มหนังสือรับรองข้อ 7.5 ให้ใช้ตามตัวอย่างท้ายประกาศนี้)

2. สถานที่ส่งใบสมัคร
2.1 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่งใบสมัครที่สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. อาคาร สพฐ. 5 กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. (โทร.0 2281 4940)
2.2 โรงเรียนสังกัดสำนักบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ส่งใบสมัครที่ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. (โทร. 0 2 628 7000)
2.3 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส่งใบสมัครที่ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ถ.ศรีอยุธยา เขตพญาไท กทม. 10400 (โทร.0 2354 5615)
2.4 โรงเรียนหรือสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ส่งใบสมัครที่สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. (โทร. 0 2281 5555 ต่อ 1318)
2.5 สถานศึกษาอื่น ๆ นอกจากข้อ 2.1 – 2.4 ส่งใบสมัครไปที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. (โทร.0 2281 6370) หมายเหตุ : ทุกหน่วยงานกรุณาวงเล็บมุมซอง “ทุนสิงคโปร์”

กำหนดการรับสมัครและการสอบคัดเลือก
1.ส่งใบสมัครไปยังหน่วยงานที่กำหนด ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2550
หากส่งทางไปรษณีย์ให้ลงทะเบียนถือตราประทับไปรษณีย์เป็นหลัก
2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 20 ธันวาคม 2550 ทางเว็บไซด์ http://www.moe.go.th
3.สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2550 เวลา 08.00 น. ลงทะเบียน เวลา 09.00-12.00 น. วิชาภาษาอังกฤษ (กรุณาตรงต่อเวลาเพื่อทดสอบการฟัง) เวลา 13.00-16.00 น. วิชาความสามารถทางวิชาการ สถานที่สอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : ผู้สมัครจะต้องชำระค่าสอบภาษาอังกฤษและบำรุงสถานที่คนละ 380 บาท โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ ชื่อบัญชี “ทุนสิงคโปร์ระดับปริญญาตรี ปี 2551” บัญชีเลขที่ 059-0-09181-6
1.ประกาศผลสอบข้อเขียนวันที่ 28 ธันวาคม 2550 ทางเว็บไซด์ http://www.moe.go.th หรือหน่วยงานต้นสังกัดที่ส่งใบสมัคร 2.ผู้สอบข้อเขียนได้คะแนนสูงสุด 60 อันดับแรก จะต้องสอบสัมภาษณ์วันที่ 3 หรือวันที่ 4 มกราคม 2551 ณ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ 3.ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกวันที่ 7 มกราคม 2551 ทางเว็บไซด์ http://www.moe.go.th

กระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครเหลือเพียง 40 คน เพื่อเสนอชื่อเป็นผู้สมัครในนามประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้รับรอง) ส่งให้รัฐบาลสิงคโปร์กับเพื่อดำเนินการสอบแข่งขันกับนักเรียนจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ในเดือนมีนาคม 2551 ต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร. 0 2281 6370 ต่อ 106-108

Advertisements

5 Responses

 1. อยากทราบว่ามีทุนปริญญาตรีสิงค์โปร์ในปี2552ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

 2. อยากทราบเหมือนกันครับ 2552
  คือผมเข้าไปที่เวป บอกว่า are closed ของทุน อาเซียนทุกประเทศเลย

 3. อยากทราบว่า ปี 2552 นี้ จะมีทุนมาตอนไหน และก่อนจเรียนต้องเรียนภาษาเอาใบรับรองจาก สิงคโปร์ก่อนรึป่าว
  และทุนสามารถรับนักศึกษาทั้งหมดกี่คน และอัตราการแข่งขันเข้านั้น มีประมานเท่าไร และเมื่อจบต้องมีอะไรผูกมัดกับ นักสึกษารึป่าว เช่น ทำงานให้ หรือต้องทยอยใช้เงิน หรือว่าไม่ต้อง

 4. ทุนของปี 53 หรือ 54 ยังมีอยู่มั้ยคะ
  ตอนนี้อยากไปมากๆเลย

 5. มันน่าจะยากมากเลยนะเนี่ยการขอทุนเนี่ยต้องเตรียมตัวกี่ปีดีอะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: