โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา IES (ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา)

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา IES

                              

   “Expand your knowledge and share your culture”

 

              โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา IES ร่วมกับองค์กรทุนแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา    ( PIE ) ซึ่งได้รับรองมาตรฐานการดำเนินการจาก CSIET ( Council on Standards for International Educational Travel ) ในการจัดสอบและคัดเลือกนักเรียนไทยให้ได้รับทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปี เพื่อไปศึกษาต่อในระดับ High School  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา  1 ปีการศึกษา   ( ประมาณ 10 เดือน ) โดยนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้ศึกษาอยู่ในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา พักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัครชาวอเมริกันและอยู่ในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยน  ซึ่งทุกขั้นตอนดำเนินการด้วยความเอาใจใส่ตามมาตรฐานองค์กรทุน  โดยมี รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ ( อาจารย์แม่ ) เป็นผู้อำนวยการโครงการ  นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับประโยชน์จากการใช้ชีวิตในต่างแดนมากมาย  นอกจากนี้   ยังได้เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

 

ประเภททุนการศึกษา

  

  1. ทุนยุวชน IES  (ทุนฟรี) 1 – 2 ทุน               

  2. ทุนนักเรียนดีเด่น               

  3. ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน IES  ( ทุนสมทบ )

 

คุณสมบัติ  ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการฯต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้

 

1. เป็นนักเรียนสัญชาติไทย  มีอายุ 15-18.5 ปี ในวันเดินทาง ที่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน  รุ่นที่ 11  เพื่อเดินทางไปศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนสิงหาคม ปี 2552 ได้

2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 หรือเทียบเท่า

3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป และ ผลการเรียนในทุกรายวิชาต้องได้เกรด 2 หรือ C ขึ้นไปเท่านั้น   ( โดยวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะและภาษาไทย ต้องมีเกรดไม่ต่ำกว่า 2.00 )

4. สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี มีความประพฤติดี กล้าแสดงออก และสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆได้

 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน

 

               นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเฉพาะสำเนียงการพูดที่จะชัดเจนและถูกต้องมากขึ้น นอกจากนี้ นักเรียนจะได้ฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการเรียนการสอนแบบอเมริกัน ซึ่งนักเรียนจะถูกฝึกให้เป็นคนตรงต่อเวลาและรู้จักแบ่งเวลา มีความรับผิดชอบมากขึ้น โดยการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจะทำให้นักเรียนมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้น และสามารถเข้าใจถึงการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน  นอกจากนี้ นักเรียนยังมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา ระหว่างไทยกับอเมริกัน  นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอีกด้วย

 

               หากต้องการเปิดโอกาสทางการเรียนรู้และก้าวสู่โลกกว้างยังต่างแดน  สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2551 – 4 กรกฎาคม 2551            **สอบวันอาทิตย์ที่  6  กรกฎาคม  2551  เวลา 09.00 น.-12.00 น. ที่อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

  สนใจสมัครสอบหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

               – สำนักงานโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา IES อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ ชั้น 21    ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

               – โทร. 0-2512-6022-4  แฟกซ์. 0-2513-0674    ในวันและเวลาราชการ

               – สมัคร online ได้ที่  http://www.ies-education.com

 

80982
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: