ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์

ทุนเรียนดีวิทยา ศาสตร์ หรือโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ระยะ 2 ปีการศึกษา 2552-2555 ให้ทุนการศึกษาปีละ 200 ทุน 4 ปี รวมจำนวน 800 ทุน รับสมัครช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม (ระยะเวลาของปี พ.ศ.2552-2554) ที่คณะวิทยาศาสตร์ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นศูนย์ภูมิภาค

คุณสมบัติของผู้สมัครทุนระดับป.ตรี-โท-เอก

– เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีที่เปิดรับสมัคร
– มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไม่ต่ำกว่า 3.00 รวมทั้งคะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี หรือชีววิทยา หรือฟิสิกส์ หรือคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 ด้วย
– ผู้ที่เคยร่วมกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับ กลุ่มโรงเรียน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติของผู้สมัครทุนป.โท-เอก

– เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 โดยมีเกรดเฉลี่ย สะสม (GPAX) ชั้นปีที่ 1-4 รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.00 – มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL 500 หรือ 65 (IBT) หรือสอบผ่านเกณฑ์ตามที่โครงการกำหนด ต้องผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาที่โครงการกำหนด

คุณสมบัติของผู้สมัครทุนป.เอก

– เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 และมีเกรดเฉลี่ยสะสม  (GPAX) ตลอดหลักสูตรปรกติไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือในหลักสูตร  Hornors Program หรือหลักสูตรเทียบเท่า Hornors Program  ไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือกำลังศึกษาในปีสุดท้ายของระดับปริญญาโท  สูงกว่า 3.25 ทั้งนี้ต้องเคยเข้าร่วม

กิจกรรมที่โครงการจัดให้อย่างสม่ำเสมอ
– มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL 500 หรือ 65 (IBT)  หรือสอบผ่านเกณฑ์ตามที่โครงการกำหนด ต้องผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาที่โครงการกำหนด หรือในสาขา ที่หน่วยงานที่จะรับเข้าทำงานมีความต้องการ สถาบัน ที่ร่วมโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์  อาทิ สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี อยู่ในทุกภูมิภาคที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ภาคกลาง เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การรับสมัครระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก รุ่นที่ 2 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2552 ที่คณะวิทยาศาสตร์ ทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: