ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ จากม.หอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพิจารณาให้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2552 ทั้งในระดับปริญญาโทควบเอกและปริญญาเอก จำนวน 10 ทุน ดังนี้

ปริญญาเอก จำนวน 10 ทุน ดังนี้

คณะ

สาขาวิชา

ระดับปริญญา

จำนวนทุน
ที่เปิดรับ

บริหารธุรกิจ

การจัดการ/
การตลาด/
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

เอก
(เน้นประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา)

3

วิทยาศาสตร์

วิศวกรรมการเงิน

เอก

2

คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น

โทควบเอก และ/หรือ เอก

3

นิเทศศาสตร์

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์/
วารสารศาสตร์/
การโฆษณา/
การประชาสัมพันธ์

เอก

2

10

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

1. มีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 15 กันยายน 2552)
2. ถ้าเป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยต้องมีอายุงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
3. มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 79 (Internet-Based) / 213 (Computer–Based) / 550 (Paper-Based) หรือ คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ คะแนน GMAT ไม่ต่ำกว่า 550 โดยผลการสอบต้องไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สมัครสอบ)
4. ผู้สมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโทควบเอก
ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี และมีผลการศึกษาเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
5. ผู้สมัครศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาโท และมีผลการศึกษาเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า
บุคคลที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ต้องมีผลการศึกษาในระดับ Pass ไม่เกิน 40% ของรายวิชาทั้งหมดที่เรียนในระดับปริญญาโท
6. ต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการรับทุนจากสถาบันหรือองค์กรใด หรือหากเคยได้รับทุนจากสถาบันหรือองค์กรใดไปศึกษา ณ ต่างประเทศมาแล้ว ต้องเป็นผู้ซึ่งหมดภาระผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสถาบันหรือองค์กรนั้น ๆ แล้ว
7. เป็นผู้ที่ไม่เคยและไม่อยู่ในระหว่างการถูกฟ้องคดีแพ่งหรือคดีอาญา

2. กำหนดการรับสมัคร

1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2552
2. การยื่นใบสมัครผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือจะให้ผู้อื่นมายื่นแทนก็ได้ที่ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (อาคาร 10 ชั้น 5) ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. (หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์และวัน นักขัตฤกษ์)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://utcc2.utcc.ac.th/divisions/AcademicAffairs/scholarship/scholarship_2552.html

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: